Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: Zakup komputerowego sprzętu brajlowskiego – KG.272.02.10.2018 – 25.10.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: Zakup i dostawa podręczników – KG.272.02.02.2018 – 12.09.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: Zakup i dostawa podręczników – KG.272.02.01.2018 – 29.08.2018


Postępowanie unieważnione ze względu na brak ofert

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

 

 

Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krakowie, ul. Tyniecka 6 – KG.272.01.03.2017 – 29.11.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik ZP-12 – Zbiorcze zestawienie ofert

Załącznik ZP-21 – Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy

SIWZ KG.272.01.03.2017

Załącznik nr 1 – Projekt umowy

Załącznik nr 2 – Załączniki do umowy: 1.1–1.8 (plik zip)

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa