Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Jakość wody w basenie

 

Komunikat o stanie jakości wody w basenie Ośrodka

 

Obieg Basen rehabilitacyjny Natryski

Ocena parametrów

mikrobiologicznych

Ikona: Zielona buźka
Data wykonania badań 10.04.2018 7.09.2017

Ocena parametrów

fizykochemicznych

Ikona: Zielona buźka
Data wykonania badań 10.04.2018 7.09.2017
Parametry odbiegające od wymagań

-Chlor wolny

-pH

 
Podejmowane działania

Zlecenie ponownego badania wody, obniżenie temperatury do ok 27 stopni C, dopuszczenie wody na przelew, czyszczenie i dezynfekcja filtrów oraz techniki basenowej, zastosowanie preparatu do obniżenia parametrupH (MINUS PH GRANULAT - GOTIX).

 


Badanie przeprowadzane przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016).

 

Legenda


Ikona: Zielona buźka

woda spełnia wymagania, można korzystać z obiegu

 

Ikona: Niebieska buźka

woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu

 

Ikona: Czerwona buźkawoda nie spełnia wymagań, zakaz korzystania z obiegu

 


Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa