Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego

 

Warunki i terminy rekrutacji 


Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie ustalił terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

 

Badanie przydatności do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej odbędzie się w dniach 22-23-24 czerwca 2020.

O dokładnej dacie i godzinie przesłuchania kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.


Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami tegorocznej rekrutacji:

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wynikającym z sytuacji epidemicznej, ulegają zmianom warunki przeprowadzenia badania przydatności do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej na rok szkolny 2020/2021.

 

I. Informacje ogólne

1. Wszyscy biorący udział w badaniu przydatności zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad procedury bezpieczeństwa zamieszczonej poniżej.

2. W celu przeprowadzenia badania przydatności Dyrektor Zespołu powołuje spośród nauczycieli Szkoły trzyosobową komisję rekrutacyjną, wyznacza przewodniczącego oraz określa zadania członków.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) ustalenie odpowiednio rodzaju, formy i liczby zadań dla kandydata, realizowanych w ramach badania przydatności,
b) ustalenie harmonogramu przesłuchań w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego,
c) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 3 dni po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej,

d) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Muzycznej – na początku września po przeprowadzeniu rekrutacji dodatkowej.

4. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów, którzy przystąpili do badania, oraz uzyskane przez nich punkty.

5. O przyjęciu kandydata do Szkoły decyduje ilość punktów otrzymanych podczas badania przydatności.

6. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności równe i właściwe warunki, polegające na zapewnieniu indywidualnego przeprowadzenia badania, warunków lokalowych adekwatnych do potrzeb kandydata oraz wyposażenia.

 

II. Badanie przydatności

1. Kwalifikacja kandydatów do Szkoły Muzycznej odbywa się na podstawie badania przydatności.

2. Badaniu przydatności do kształcenia nie podlegają kandydaci z niepełnosprawnością, którzy równolegle rozpoczynają naukę w Zespole. Ocena ich predyspozycji odbywa się w ramach uczestnictwa w zajęciach klasy wstępnej.

3. Badanie przydatności polega na przeprowadzeniu indywidualnych testów słuchowych w celu sprawdzenia uzdolnień muzycznych, oceny predyspozycji i warunków psychofizycznych oraz rozpoznania sytuacji zdrowotnej kandydata, która ma wpływ na wybór instrumentu głównego.

4. Badanie przydatności przebiega w dwóch terminach:

 • podstawowym, dla wszystkich kandydatów – przeprowadzanym w dniach 22-23-24 czerwca,
 • dodatkowym – przeprowadzanym na początku września, bezpośrednio po rozpoczęciu zajęć w Zespole, w celu umożliwienia przyjęcia do Szkoły innym, wyłącznie kandydatom z niepełnosprawnością.

5. Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wyznaczonym dniu i godzinie badania przydatności w terminie podstawowym co najmniej 7 dni przed planowanym przesłuchaniem.

6. Badanie uzdolnień muzycznych polega na sprawdzeniu predyspozycji kandydata:

a) słuchu melodycznego,

b) słuchu harmonicznego,

c) pamięci muzycznej,

d) poczucia rytmu.

7. Sprawdzenie predyspozycji wymienionych w pkt. 3 polega na:

a) zaśpiewaniu przez kandydata dowolnej piosenki przygotowanej wcześniej, bez akompaniamentu,

b) powtarzaniu głosem dźwięków i melodyjek zaprezentowanych przez nauczyciela z komisji,

c) wysłyszeniu ilości dźwięków w akordzie,

d) wyklaskaniu rytmu zaprezentowanego przez nauczyciela,

e) sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psychofizycznych.

8. Badane poszczególne predyspozycje kandydata podlegają ocenie punktowej; maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 42.

9. Minimalna ilość punktów kwalifikująca kandydata do przyjęcia do Szkoły Muzycznej wynosi 28.

 

Podczas rekrutacji będzie obowiązywała procedura bezpieczeństwa wprowadzona w Szkole ze względu na sytuację epidemiologiczną – prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie jej podczas badania przydatności.


Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Szkole Muzycznej im. Mjr. Hieronima Henryka Baranowskiego w ZSiP pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie


Podstawa prawna: Wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej.

 

I. Obowiązki Dyrektora Zespołu

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w Zespole do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii COVID-19.

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, płyny dezynfekujące. Instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk i ich dezynfekcji umieszczone są w widocznych miejscach.

3. Organizuje pracę nauczycieli i pracowników obsługi w okresie zwiększonego reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID-19.

4. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia oraz pracownika.

5. Zapewnia codzienną dezynfekcję poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatury, pulpitów, blatów, krzeseł.

6. Dyrektor wyznacza pracownika Zespołu, który dokonuje pomiaru temperatury kandydata przed wejściem do budynku (wyniki nie będą ewidencjonowane, temperatura 37,5 °C i powyżej nie kwalifikuje do wejścia na teren szkoły).

 

II. Praca Szkoły podczas rekrutacji kandydatów

1. W szkole może przebywać trzyosobowa komisja przeprowadzająca badanie przydatności kandydata do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej, wyznaczeni pracownicy oraz kandydat.

2. Kandydaci wchodzą do szkoły pojedynczo na wyznaczoną godzinę badania (co 30 minut). W przypadku niemożności zgłoszenia się na wyznaczoną godzinę rodzice mają obowiązek poinformować o tym sekretariat, podając przyczynę. Decyzja o wyznaczeniu nowego terminu należy do Dyrektora.

3. Kandydaci oczekują w ogrodzie lub w przypadku brzydkiej pogody w holu szkoły. Po kolejne osoby przychodzi nauczyciel i po badaniu odprowadza do rodziców.

4. Rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły.

5. W czasie pobytu w szkole kandydaci mają obowiązek noszenia maseczki, dopiero podczas badania przydatności ją zdejmują. Należy zachowywać szczególne zasady bezpieczeństwa – częste mycie rąk, dezynfekcja, utrzymanie 2-metrowego dystansu.

6. Po zakończonym przesłuchaniu kandydat opuszcza szkołę. W tym czasie pracownik Szkoły przewietrzy salę oraz wykona niezbędne prace porządkowe (dezynfekcja klawiatury, krzeseł, klamek).

7. Kandydaci zgłaszający się na przesłuchanie muszą być zdrowi, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, podwyższona temperatura).

8. Kandydaci musza wyrazić zgodę na pomiar temperatury przed wejściem.

9. Oczekując na wejście przed szkołą należy unikać skupisk ludzi i zachować dystans minimum 2 metry.


III. Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem

1. Kandydat, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka), bezzwłocznie zostaje odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu przez pracownika wyposażonego w zestaw ochronny.

2. Pracownik natychmiast wzywa rodzica i zawiadamia Dyrektora.

3. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni pod nr ratunkowy (112 lub 999).

4. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, gorączka, duszności), zgłasza fakt Dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia.

5. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępuje do działań w zestawie ochronnym.

6. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 

Termin składania podań do Szkoły Muzycznej I stopnia został przedłużony do 12 czerwca 2020 r.

Warunki i terminy rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek pn” Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie ustalił terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Badanie przydatności do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia odbędzie się w dniach 22-23-24 czerwca 2020 roku. O dokładnej dacie i godzinie przesłuchania kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami tegorocznej rekrutacji:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020r.poz.493 z późn. zm.)

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wynikającym z sytuacji epidemicznej ulegają zmianom warunki przeprowadzenia badania przydatności do klasy pierwszej szkoły muzycznej na rok szkolny 2020/2021.

 

    I.Informacje ogólne.

1.Wszyscy biorący udział w badaniu przydatności zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad procedury bezpieczeństwa, zamieszczonej poniżej.

2. W celu przeprowadzenia badania przydatności Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły trzyosobowa Komisję Rekrutacyjną, wyznacza przewodniczącego oraz określa zadania członków.

3. Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) ustalenie odpowiednio rodzaju, formy i liczby zadań dla kandydata realizowanych w ramach badania przydatności

b) ustalenie harmonogramu przesłuchań w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego

c) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ( 3 dni po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej)

d) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły muzycznej I stopnia- na początku września, po przeprowadzeniu rekrutacji dodatkowej

4. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów, którzy przystąpili do badania oraz uzyskane przez nich punkty.

5. O przyjęciu kandydata do Szkoły decyduje ilość punktów otrzymanych podczas badania przydatności.

6. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności równe i właściwe warunki, polegające na zapewnieniu indywidualnego przeprowadzenia badania, zapewnienia warunków lokalowych adekwatnych do potrzeb kandydata oraz wyposażenia.

 

 

 

II. Badanie przydatności

 1. Kwalifikacja kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności.
 2. Badaniu przydatności do kształcenia nie podlegają kandydaci niepełnosprawni, którzy równolegle rozpoczynają naukę w Zespole. Ocena ich predyspozycji odbywa się w ramach uczestnictwa w zajęciach klasy wstępnej.
 3. Badanie przydatności polega na przeprowadzeniu indywidualnych testów słuchowych w celu sprawdzenia uzdolnień muzycznych, oceny predyspozycji i warunków psychofizycznych oraz rozpoznania sytuacji zdrowotnej kandydata, która ma wpływ na wybór instrumentu głównego.
 4. Badanie przydatności przebiega w dwóch terminach:
  podstawowym, dla wszystkich kandydatów – przeprowadzanym w dniach 22,23,24 czerwca
  dodatkowym – przeprowadzanym na początku września, bezpośrednio po rozpoczęciu zajęć w Zespole, w celu umożliwienia przyjęcia do Szkoły innym, wyłącznie niepełnosprawnym kandydatom.
 5. Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wyznaczonym dniu i godzinie badania przydatności w terminie podstawowym co najmniej 7 dni przed planowanym przesłuchaniem.

6. Badanie uzdolnień muzycznych polega na sprawdzeniu predyspozycji kandydata:

a) słuchu melodycznego

b) słuchu harmonicznego

c) pamięci muzycznej

d) poczucia rytmu.

9. Sprawdzenie predyspozycji wymienionych w pkt.3 polega na:

a) zaśpiewaniu przez kandydata dowolnej piosenki przygotowanej wcześniej, bez akompaniamentu

b) powtarzaniu głosem dźwięków i melodyjek zaprezentowanych przez nauczyciela z komisji

c) wysłyszeniu ilości dźwięków w akordzie

d) wyklaskaniu rytmu zaprezentowanego przez nauczyciela

e) sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psychofizycznych.

10. Badane poszczególne predyspozycje kandydata podlegają ocenie punktowej; maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania- 42.

11. Minimalna ilość punktów kwalifikująca kandydata do przyjęcia do Szkoły Muzycznej wynosi 28.

Podczas rekrutacji będzie obowiązywała procedura bezpieczeństwa wprowadzona w szkole ze względu na sytuację epidemiologiczną - prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie jej podczas badani przydatności.

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Szkole Muzycznej im.                                                   Mjr H. H. Baranowskiego w ZSiP pn” Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących”

Podstawa prawna: Wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej.

I.                    Obowiązki dyrektora szkoły.

1.Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w Zespole do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii COVID-19.

2.Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, płyny dezynfekujące. Instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rak i ich dezynfekcji umieszczone są w widocznych miejscach.

3.Organizuje pracę nauczycieli i pracowników obsługo w okresie zwiększonego reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID-19.

         4.Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia oraz pracownika.

    5.Zapewnia codzienną dezynfekcję poręczy, klamek, włączników światła,    uchwytów, klawiatury, krzeseł, pulpitów, blatów.

    6.Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury kandydata przed wejściem do budynku ( wyniki nie będą ewidencjonowane, temperatura 37,5 ? i powyżej nie kwalifikuje do wejścia na teren szkoły).

II.                 Praca szkoły podczas rekrutacji kandydatów.

1.      W szkole może przebywać trzyosobowa komisja przeprowadzająca badanie przydatności kandydata do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia, wyznaczeni pracownicy oraz kandydat.

2.      Kandydaci wchodzą do szkoły pojedynczo na wyznaczoną godzinę badania.( co 30 minut). W przypadku niemożności zgłoszenia się na wyznaczona godzinę Rodzice mają obowiązek poinformować o tym sekretariat podając przyczynę. Decyzja o wyznaczeniu nowego terminu należy do Dyrektora.

3.      Kandydaci oczekują w ogrodzie lub w przypadku brzydkiej pogody w holu szkoły. Po kolejne osoby przychodzi nauczyciel i po badaniu odprowadza do rodziców.

4.      Rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły.

5.      W czasie pobytu w szkole kandydaci mają obowiązek noszenia maseczki, dopiero podczas badania przydatności ją zdejmują. Należy zachowywać szczególne zasady bezpieczeństwa- częste mycie rąk, dezynfekcja, utrzymanie 2 metrowego dystansu.

6.      Po zakończonym przesłuchaniu kandydat opuszcza szkołę. W tym czasie pracownik szkoły przewietrzy salę oraz wykona niezbędne prace porządkowe ( dezynfekcja klawiatury, krzeseł, klamek).

7.      Kandydaci zgłaszający się na przesłuchanie muszą być zdrowi, bez objawów chorobowych ( kaszel, katar, podwyższona temperatura).

8.      Kandydaci musza wyrazić zgodę na pomiar temperatury przed wejściem.

9.      Oczekując na wejście przed szkołą należy unikać skupisk i zachować dystans minimum 2 metry.

III.              Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem.

1.      Kandydat, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem ( duszności, kaszel, gorączka) bezzwłocznie zostaje odizolowany przez pracownika wyposażonego w zestaw ochronny w wyznaczonym pomieszczeniu.

2.      Pracownik natychmiast wzywa rodzica i zawiadamia dyrektora.

3.      Dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni pod nr ratunkowy( 112 lub 999).

4.      Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, gorączka, duszności) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia.

5.      Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępuje do działań w zestawie ochronnym.

6.      Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa