Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Pliki do pobrania

 

Ogólne

Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa

Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

 

Szkoła Podstawowa

Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej

Kwestionariusz osobowy ucznia

Programy nauczania

 

Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe

Kwestionariusz osobowy ucznia

Kwestionariusz osobowy kandydata do Szkoły Policealnej

Wniosek o skierowanie do Szkoły Policealnej

Kwestionariusz osobowy kandydata do Liceum dla Dorosłych

 

Programy nauczania:

Technikum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Policealna

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram egzaminów w 2019

Komunikat o dostosowaniach 2018-2019

Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Oświadczenie dostosowania

 

Praktyki zawodowe

Regulamin praktyk  zawodowych

Program praktyki w zawodzie technik administracji biurowej

Program praktyki w zawodzie technik realizacji dźwięku

 

Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Plan realizacji – rok szkolny 2016/2017

 

Szkoła Muzyczna

Podanie o przyjęcie do Szkoły Muzycznej

 

Internat

Kwestionariusz osobowy wychowanka

 

Pracownicy Ośrodka

Załączniki do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Sprawozdanie wychowawcy

 

Nadzór pedagogiczny

Ewaluacja zewnętrzna całościowa w Technikum (22 czerwca – 3 lipca 2015)

Harmonogram ewaluacji w Technikum

Kwestionariusz ankiety dla rodziców

Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

Ewaluacja zewnętrzna całościowa w Zasadniczej Szkole Zawodowej (8–20 czerwca 2015) 

Harmonogram ewaluacji w ZSZ

Kwestionariusz ankiety dla rodziców

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014:

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Szkoły ponadgimnazjalne

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa