Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

Wyprawka szkolna w roku 2014/2015

 

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024) informujemy:

 

Z programu mogą skorzystać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 5. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7.

 

Koszt zakupu podręczników będzie zwracany na podstawie faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie pomocy.

 

Przewidywany zwrot pieniędzy:

 • Szkoła Podstawowa klasa I – 175 zł – dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • Szkoła Podstawowa, klasy II–III – 225 zł
 • Szkoła Podstawowa, klasy IV–VI – 325 zł
 • Gimnazjum – 350 zł
 • Technikum – 445 zł
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 390 zł
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 225 zł

 

Zainteresowani rodzice i uczniowie proszeni są o złożenie wypełnionych wniosków z dołączoną kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego u pedagogów szkolnych w dniach 1–5 września 2014 r.

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa