Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

Wyprawka szkolna w roku 2015/2016

 

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2015 r., poz. 938) informujemy:

Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w ramach programu

Z programu mogą skorzystać uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 5. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7.

 

Uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, II, IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Równocześnie informuję, że ze względu na zapewnienie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania bezpłatnych podręczników dla ucznia klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum, uczniowie klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie są odbiorcami pomocy przewidzianej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna". Wyjątkiem jest możliwość otrzymania dofinansowania do materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy I, II szkoły podstawowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w sytuacji, gdy nie będą korzystać z bezpłatnego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Miejsce i termin składania wniosków

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016,

w terminie do 4 września 2015 r.

Wysokość pomocy w ramach programu

 • Szkoła Podstawowa klasa I i II – 175 zł – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 • Szkoła Podstawowa klasa III, V i VI, Gimnazjum II i III – 225 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego.
 • Szkoła Podstawowa klasa III – 225 zł
 • Szkoła Podstawowa klasa V i VI – 325 zł
 • Gimnazjum klasa II i III – 350 zł
 • Technikum – 445 zł
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 390 zł
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 225 zł

 

Zakres wydatków kwalifikowanych w programie nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

Sposób rozliczenia wydatków ponoszonych na zakup podręczników

Potwierdzeniem jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych (w załączeniu wzór oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych).

 

Zainteresowani rodzice i uczniowie proszeni są o złożenie wypełnionych wniosków, z dołączoną kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, u pedagogów szkolnych w dniach 14 września 2015 r.

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa