Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

Wyprawka szkolna w roku 2016/2017

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2016 r., poz. 1045), w ramach programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w ramach programu

Z programu mogą skorzystać uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 5. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7.

 

Uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych tj. zasadniczych szkół zawodowych, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas IIII i VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Materiały edukacyjne to materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, mające postać papierową lub elektroniczną.

 

Miejsce i termin składania wniosków

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017,

w terminie do 5 września 2016 r.

 

Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku

Do wniosku wnioskodawca załącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

Wysokość pomocy w ramach programu

 • Dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klas IIII szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – 175 zł
 • Dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego – 225 zł
 • Szkoła Podstawowa klasa VI – 325 zł
 • Gimnazjum klasa III – 350 zł
 • Technikum – 445 zł
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 390 zł
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 225 zł

 

Zakres wydatków kwalifikowanych w programie nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

 

Sposób rozliczenia wydatków ponoszonych na zakup podręczników

Potwierdzeniem jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

 

Lista podręczników z uwzględnieniem podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania umieszczona jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Uczniowie – Podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczenia.

 

Zainteresowani rodzice i uczniowie proszeni są o złożenie wypełnionych wniosków, z dołączoną kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, u pedagogów szkolnych w dniach 1–5 września 2016 r.

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa