Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

Wyprawka szkolna w roku 2017/2018

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2017 r., poz. 1457), w ramach programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w ramach programu

Z programu mogą skorzystać uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 5. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7.

 

Uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do klas II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I branżowych szkół I stopnia, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klas II i III szkół podstawowych lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Materiały edukacyjne to materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, mające postać papierową lub elektroniczną.

 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do klas II i III szkół podstawowych mogą skorzystać z pomocy „Wyprawki szkolnej”, gdy nie będą korzystać z bezpłatnego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Miejsce i termin składania wniosków

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018,

w terminie do 8 września 2017 r.

 

Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku

Do wniosku wnioskodawca załącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Powyższy dokument potwierdza, że osoba kwalifikuje się do uzyskania pomocy w ramach programu.

 

Wysokość pomocy w ramach programu

 • Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klas II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – 175 zł
 • Technikum – 445 zł
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa, uczniowie klas II i III – 390 zł
 • Branżowa Szkoła I Stopnia, uczniowie klasy I – 390 zł
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 225 zł

 

Zakres wydatków kwalifikowanych w programie nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

 

Sposób rozliczenia wydatków ponoszonych na zakup podręczników

Potwierdzeniem jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

 

Lista podręczników z uwzględnieniem podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania umieszczona jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Uczniowie – Podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczenia.

 

Zainteresowani rodzice i uczniowie proszeni są o złożenie wypełnionych wniosków, z dołączoną kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, u pedagogów szkolnych w dniach 4–8 września 2017 r.

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa